Årsberetning

Formandens beretning


For året 2017


Året 2017 har været et travlt år.

Vi har udskiftet af vandmålere til elektroniske målere, mange nye forbruger, 27 flytninger, en del mere papirarbejde og endnu mere i 2018.

Vi er for tiden 576 brugere med måler og 588 forbruger med boligforeningens lejere. Hvilket er en tilgang på 19 nye forbruger.

Der er i år oppumpet 56.590 m3. Det er 2.725 m3 mindre end sidste år.

Egetforbruget på værket til skyl af tanke og rengøring har været 583 m3.

Der er til forbrugerne solgt 54.653 m3.

Vi har solgt 4.868 m3 mindre end sidste år. Det skyldes formodentlig den meget våde sommer

Tabet på ledningsnettet har været 3.380 m3 svarende til 5,7 %, hvilket igen i år er under det tilladte max. på 10 %. Så vi skal ikke betale strafafgift. Tabet på ledningsnettet inkluderer vand til byggebrug samt utætheder og skylning af rør.

Mindste timeforbrug om natten har været ca. 0,5 m3, hvilket indikerer, at vort ledningsnet er rimelig tæt.

Vi mangler at få skifte 3 målere, så er alle måler elektroniske. En stor lettelse i aflæsningen, som nu kan gøres på en eftermiddag, hvor det før tog ca. 1 måned.

Jeg vil i øvrigt henstille til, at man som altid holder øje med vandforbruget og kontrollerer målerstanden og sammenlign med det forbrug som vi nu fremover aflæser elektronisk.

Vandets kvalitet er i orden og det sidste kontrolskema ligger altid på vandværkets hjemmeside, alle målinger ligger under grænseværdierne. Den i pressen omtalte forurening med desphenyl-chloridazon er for vores vandværk også i orden. Alle boringer er fundet i orden og indholdet ligger langt under grænseværdierne.

Vi har fået en henvendelse fra Følle Strand Vandværk. De vil gerne have en nødforbindelse til deres værk, (som naturligvis kan virke begge veje) samtidig forhørte de sig om, om der kunne laves et samarbejde vedr. tilsyn med vandværket under sygdom og ferie. Endvidere luftede de tanken om en evt. sammenlægning på sigt, da de har problemer med at finde emner som vil indtræde i bestyrelsen.

Økonomien er meget stabil men det orienterer kasseren om senere.

Samtidig vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for ders store entusiastiske arbejde, gode humør og ihærdighed på møderne.

Preben Christensen

2018-02-20


Ugelbølle VandværkCopyright ©  All Rights Reserved