Årsberetning

Formandens beretning

 

For året 2015

 

Året 2015 har været et forholdsvis roligt år.

Der har ikke været de store reparationer men dog nogle få fornyelser af jordledninger og stikledningsventiler, og vi har reparerret et brud på hovedledningen, som går tværs over golfbanen.

På værket har vi udskiftet SRO anlægget, så vi også her er op to date EDB mæssigt.

Vi er for tiden 553 brugere med måler og 565 forbruger med boligforeningens lejere.

Der er i år oppumpet 58.247 m3. Det er 664 m3 mindre end sidste år.

Egetforbruget på værket til skyl af tanke og rengøring har været 594 m3.

Der er til forbrugerne solgt 55.922 m3.

Vi har solgt 410 m3. mere end sidste år.

Tabet på ledningsnettet har været 1.731 m3 svarende til 3,0 %, hvilket igen i år er under det tilladte max. på 10 %. Så vi skal igen i år ikke betale strafafgift.

Tabet på ledningsnettet inkluderer vand til byggebrug samt utætheder og skylning af rør.

Mindste timeforbrug om natten har været ca. 0,5 m3, hvilket indikerer, at vort ledningsnet er rimelig tæt.

I år 2016 har bestyrelsen besluttet, at samtlige målere skal udskiftes til elektroniske målere, som vi kan aflæse med en aflæsningsenhed under forbikørsel. Dette vil blive iværksat i løbet af foråret, og der vil blive orienteret herom på vandværkets hjemmeside. Dette gør vi for at få en mere sikker aflæsning, samtidig undgår vi alt bøvlet med aflæsningskortene og det kan gøres på en dag.

Vi vil bruge ca. kr. 500.000,- til denne udskiftning. Beløbet aktiveres som et aktiv og afskrives over 6 år, som er den tid målerne skal sidde inden verificering. Beløbet medtages derfor ikke som en udgift i regnskabet, da det er en forbedring af vores anlæg.

Vi får også samtidig en aflæsning på de ca. 10 % som hvert år ikke får indleveret aflæsningskort. Man vil dog på de nye målere også kunne foretage manuel aflæsning, så forbrugerne selv kan kontrollere, at der er læst rigtigt af.

Bestyrelsen har endvidere besluttet, at ændre betalingen af 1. aconto til betaling i februar måned og 2. aconto til betaling i august måned.

Der udover er det planen, at vi vil renovere ledningsnettet på Solbakken.

Vi har i år haft et tilsyn af vandværket fra kommunen, som ikke gav anledning til bemærkninger.

Vandets kvalitet er i orden og det sidste kontrolskema ligger altid på vandværkets hjemmeside.

Økonomien er meget stabil men det orienterer kasseren om senere.

Vi vil gerne takke den uvildige revisor Torben Skourup for hans gode og store indsats gennem mange år.

Samtidig vil jeg gerne takke resten af bestyrelsen for ders store entusiastiske arbejde, gode humør og ihærdighed på møderne.

 

Preben Christensen

2016-02-23

 

 

 

 

Ugelbølle Vandværk

 

Copyright © All Rights Reserved