Årsberetning


Formandens beretning for året 2021Regnskabsåret 2021.


Vi er, som alle sikkert har bemærket, fusioneret med Følle Strand Vandværk a.m.b.a. (FSV) pr. 1. januar 2022, med Ugelbølle Vandværk a.m.b.a. (UV) som det fortsættende selskab.


Fusionen er forløbet uden problemer. Jeg vil derfor takke FSV´s bestyrelse og i særdeleshed formand Søren Peter Poulsen, for det særdeles gode samarbejde, som har gjort arbejdet meget lettere. Jeg vil samtidig byde alle FSV´s brugere velkommen til Ugelbølle Vandværk.


Vi har til de kommende år fået godkendt en indvindingstilladelse på 125.000 m3, således at vi kan forsyne begge områder med vand. Boring 3 ved FSV er blevet sløjfet, da det ikke er muligt at fjerne forureningen på denne boring. Boring 1 og 2 kan stadig anvendes til brug i spidsbelastningsperioderne. Vi arbejder for tiden sammen med Rambøll på at få de tidligere FSV-brugere lagt over i UV’s system. Da vi bruger samme system, er det en opgave for Rambøll.


Vi har ligeledes sat Vand og Teknik i gang med at sammenkøre de to værkers SRO-anlæg, således at det styres fra samme platform som UV`s.


Vi er nu, efter fusionen med FSV, 1351 brugere i UV.


Vi har i løbet af året forberedt ledningsnettet til at kunne forsyne både FSV og de nye udstykninger ved Friskolen og syd for Vorregårdsparken med vand. Det har vi gjort ved at lave en ny ringledning fra Møllerens Hus langs Århusvej, med forbindelse til den eksisterende ringledning ved rundkørslen ved Vorregårdsparken. Det giver en bedre forsyningssikkerhed til alle, da vi så har en ringledning hele vejen rundt om Ugelbølle og derfor kan forsyne fra to sider, såfremt der sker brud eller nye tilkoblinger.


Der er i 2021 oppumpet 76.739 m3, det er 11.769 m3 mere end i 2020.


Eget forbrug til rengøring og skyl af rør har været 785 m3.


Der er til forbrugerne solgt 64.174 m3 hvilket er 796 m3 mindre end i 2020. Der er til FSV solgt 8.995 m3.


Tab på ledningsnettet har været 2.774 m3, det svarer til 3,5 %, hvilket er under det tilladte tab på 10%, som ellers udløser strafafgift.


Vandkvaliteten er i orden, vi har ingen overskridelser af grænseværdierne. Der er ligeledes ikke fundet PFAS værdier i vores boringer. Vandanalyserne er tilgængelige på vores hjemmeside, hvor de løbende bliver opdateret.


Vi arbejder for tiden på at få BNBO-aftaler gjort færdige, med de lodsejere, som har jord op til vores boringer. BNBO-aftalerne skal være færdige inden udgangen af 2022. Det betyder, at lodsejerne skal have erstatning for den jord, man ikke kan dyrke eller sprøjte, inden for et, af kommunen, afgrænset område.


Vi arbejder også på at få lagt alle vandmålere i samme system, og da både FSV og UV bruger Kamstrup-vandmålere, er det ikke det store problem. Alle målere vil således fremover bliver aflæst via antenner, som FSV har gjort tidligere. UV har tidligere aflæst ved drive by. Dette gør, at vi fremover vil kunne overvåge samtlige vandmålere, således at vi vil kunne se, hvis der er er et brud på ledningsnettet, elle der bliver brugt for meget vand ved en bruger, og således kan kontakte brugeren inden forbruget /skaden bliver for stor. Vi er blevet tilbudt at komme på Rønde Fjernvarmes antenne system, så vi skal ikke ud at investere i tilkobling andre steder.


Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at opfriske gulv og vægge på vandværket, til en bedre standard, da det er lidt slidt efter ca. 50 års brug. Kravene er i mellemtiden blevet skærpet, da vand jo er at betragte som en fødevare. Der vil blive lagt epoxy på gulvet samt malet vægge.

 

Den 24. marts 2022


Preben Christensen

Formand