Årsberetning

Ugelbølle Vandværk


Formandens beretning


For året 2019


Vi er for tiden 591 brugere med målere og 603 aftagere af vand, med boligforeningens lejere.


Det er en tilgang på 5 brugere i år.


Der er i år oppumpet 60.602 m3. Det er 3.752 m3 mindre end i 2018.


Eget forbruget på vandværket til skyl af tanke og rengøring har været 519 m3.


Der er til forbrugerne solgt 58.752 m3.


Der er solgt 2.688 m3 mindre end sidste år. Dette skyldes formodentlig den meget våde sommer.


Tabet på ledningsnettet inkl. vand til byggebrug har været 2.541 m3, det svarer til et tab på 4,1%, som igen ligger under de 10% som er grænsen for strafafgift til staten.


Laveste natforbrug, som indikerer, hvor meget vand vi mister, samt forbruget til dem, som ikke kan holde sig natten igennem, ligger meget stabilt omkring ca. 0,5 m3.


Vandkvaliteten er i orden og kontrolskemaer ligger hele tiden på vores hjemmeside.


Vi har i år fået udskiftet en pumpe i en boring. Den var sat til i okker og kunne ikke yde hvad den skulle.
Samtidig har vi fået renset rørene på vandværket for okkerbelægninger, hvilket var hårdt tiltrængt.


Der er for tiden 2 aktører i færd med at igangsætte et samarbejde mellem de omkringliggende vandværker. Bestyrelsen har valgt, efter nøje betænkning, at arbejde videre med muligheden for samarbejde med Hornslet/Rønde Vandværker.


Den 17. februar i år holdt vi derfor et møde med Kalø Vig Vand, som er Hornslet/Rønde vandværker. Hornslet/Rønde har sat en rådgiver i gang med at undersøge mulige kildepladser.


Vi blev på mødet enige om, at ved en sammenlægning med Rønde Vandværk vil der kunne dannes en lige fordeling af udpumpet vand, således der så vil være et forhold på 50/50 til fordeling af drift og indflydelse herpå.

Bestyrelsen vil derfor gerne have en tilkendegivelse fra generalforsamlingen på, at vi kan fortsætte arbejdet hermed.


Dette medfører ligeledes, at en evt. nødforbindelse til Følle Strand Vandværk er sat på standby, til vi har et klart overblik over, hvad der skal ske i fremtiden.


Til orientering kan oplyses, at der er planer om at lave en udstykning øst for Ugelbølle mod Følle. Der vil her blive mellem ca. 280 og 350 boliger.


Ligeledes er der planer om 29 boliger på Møllerens Hus grunden.


Til slut vil jeg indtrængende henstille til alle, at man jævnligt og helst hver måned læser sin måler af, så man kan se, om der er utætheder i eget vandsystem. Det er grundejerens eget ansvar, at der ikke er utætheder på strækningen fra skel til aftapningssteder.


Husk at læse af og husk at det er grundejerens installation fra skel af, uanset hvor målerbrønd eller stophane er placeret.


Jeg vil dog lige takke hele bestyrelsen for det gode samarbejde og det gode humør vi afholder møderne i.

 

Den 19. februar 2020

Preben Christensen


Copyright ©  All Rights Reserved