Årsberetning

Formandens beretning


For året 2018


Vi er for tiden 586 brugere med måler og 598 aftagere af vand, med boligforeningens lejere. Det er en tilgang på 10 brugere i år.


Der er i år oppumpet 64.354 m3. Det er 7.764 m3 mere end i 2017.


Eget forbruget på vandværket til skylning af tanke og rengøring har i 2018 været på 517 m3.


Der er til forbrugerne solgt 61.440 m3 vand i 2018. Der er solgt 6.787 m3 mere end sidste år. Dette skyldes formodentlig den meget tørre sommer samt tilgang af boliger.


Tabet på ledningsnettet, inkl. vand til byggebrug, har været 2.397 m3, det svarer til et tab på 3,7%, som igen ligger under de 10% som er grænsen for, hvornår der skal betales strafafgift til staten.


I den forbindelse har vi i bestyrelsen besluttet, at der skal anvendes vandmåler fra byggestart. Denne måler kan så siden anvendes inde i huset som den blivende måler. Dette er besluttet, da vi har konstateret, at man ellers bare stikker slangen i kloakken og lader vandet løbe. Dette kan formodentlig reducere spildet yderligere og give et mere realistisk billede af spild/utætheder på ledningsnettet.


Laveste natforbrug, som indikerer hvor meget vand vi mister, samt forbruget til dem, som ikke kan holde sig natten igennem, ligger meget stabilt omkring ca. 0,5  m3.


Vandkvaliteten er i orden og nyeste kontrolskemaer ligger hele tiden på vores hjemmeside.


Vi har i år fået renset vores rentvandstank af et dykkerfirma. Det er blevet gjort med vandværket i drift, således der ikke har været forstyrrelser i forsyningen. Det er en obligatorisk kontrol, som er påkrævet med jævnlige mellemrum. Der var ikke noget at komme efter, ingen revner og stort set ingen aflejring i tanken.


Der er i kommunens strukturplan undersøgelser af, hvor i undergrunden der er den største og bedste vandmængde i området. I vores område er der i nærheden af Thorsager et område, som har den nødvendige resurse til at forsyne hele området og, som er forureningsfri. Der er i Auning for nylig blevet opført et vandværk, som vil kunne være et eksempel på, hvordan et fællesvandværk i vores område kunne laves. Hvis man vil se dette vandværk, kan det findes under ”Vandsam.dk”.


Vi har i bestyrelsen besluttet at indgå i et samarbejde med omegnens vandværker, om at undersøge muligheden for et fællesvandværk. Et ingeniørfirma er derfor i gang med en forundersøgelse af området og med at finde ud af, om det er lade sig gørligt, og hvad omkostningerne til et sådant fællesvandværk vil være.


Dette medfører ligeledes at den evtuelle nødforbindelse til Følle Strand Vandværk er sat på standby, til vi har et klart overblik over, hvad der skal ske i fremtiden.


Vi har i bestyrelsen vedtaget, at alle udlejningsejendomme med flere lejemål fra år 2019 skal betale fast afgift for hvert lejemål.


Til orientering, kan det oplyses, at der er planer om at lave en udstykning øst for Ugelbølle i retning mod Følle. Der vil her blive mellem ca. 280 og 350 boliger. Ligeledes er der planer om ca. 30 boliger på Møllerens Hus grunden.


Til slut vil jeg indtrængende henstille til alle, at man jævnligt og helst hver måned læse sin måler af, så man kan se, om der er utætheder i eget vandsystem. Det er grundejerens eget ansvar, at der ikke er utætheder fra skel til aftapningssteder. Der er i år faldet en dom i Øster Landsret, hvor en husejer er blevet dømt til at betale kr. 181.681 for et vandspild/utæthed på 6.000 m3 vand, som er løbet i kloak eller jorden på grund af et hul i egen vandinstallation.


Husk at læse af og husk, at det er grundejerens installation fra skel af.


Der er kommet et forslag til bestyrelsen om, at lave et afkalkningsanlæg på værket.

 

 

Den 26. februar 2019


Preben Christensen


Ugelbølle Vandværk


Copyright ©  All Rights Reserved