Vedtægter


VEDTÆGTER FOR

UGELBØLLE VANDVÆRK a.m.b.a.§ 1


Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er: Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.


Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.


§ 2 Formål


Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden omkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.


§ 3 Medlemmer


Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


§ 4 Medlemmernes rettigheder


Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen godkendte regulativ.


Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt


For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.


Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.


§ 6 Udtræden af selskabet


Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.


Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7 Levering til ikke medlemmer (købere)


Institutioner, som ifølge deres natur ikke kan være medlemmer, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse.


Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra Selskabet.


Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne leverancer.


§ 8 Generalforsamling


Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.


Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.


Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.


Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling være opført på dagsordenen og skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:


  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
  4. Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse
  5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  6. Evt. valg af revisorer
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Eventuelt


Bestyrelsen kan antage en statsautoriseret/registreret revisor til bogføring og udarbejdelse af regnskab. I sådanne tilfælde vælges ikke en kritisk revisor, og dagsordenens punkt 6 udgår.


Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst­­­­­ 25 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

§ 9 Stemmeret og afstemninger


Hvert medlem har én stemme.


Et medlem kan for et andet medlem afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.


Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.


Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.


Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.


Er 2/3 af selskabets medlemmer ikke til stede, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 10 Bestyrelsen


Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.


Hvert år vælges ­­2 suppleanter. Efter opnået stemmetal vælges 1. og 2. suppleant. Suppleanten indtræder, når et bestyrelsesmedlem afgår midt i en valgperiode. Den valgte suppleant indtræder i det afgåede bestyrelsesmedlems resterende valgperiode.


Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.


Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.


Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.


Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Anlægsvirksomhed, der væsentligt overstiger det vedtagne budget, skal godkendes af generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild eller overtrædelse af konkrete forbud pålægge overtræderen et gebyr, som skal fremgå af takstbladet.  


§ 11 Tegningsret


Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.


Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12 Regnskab


Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.


Den årlige overdækning, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. Overdækningen skal nedbringes over en passende periode gennem takstnedsættelser og/eller investeringer i anlæg.


Revision af regnskaberne foretages af en kritisk revisor valgt blandt selskabets medlemmer og/eller en registreret eller en statsautoriseret revisor.   


Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.


§ 13 Opløsning


Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer for.


Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. En eventuel overdækning kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.


§ 14 Ikrafttræden


Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamlingen den 17. marts 2020.


Vedtægterne træder i kraft den 17. marts 2020.

Med ændring af § 8 som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 28. oktober 2021.