Vedtægter


VEDTÆGTER FOR

I/S UGELBØLLE VANDVÆRK


Navn og hjemsted

§ 1

Selskabet, der er stiftet den 10. december 1970, er et interessentselskab, hvis navn er I/S Ugelbølle Vandværk.


Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.


Formål

§ 2

Selskabets formål er, i overensstemmelse med den til en hver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ, at forsyne ejendomme inder for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden omkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.


Medlemmer

§ 3

Enhver der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.


For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.


Medlemmernes rettigheder

§ 4

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Syddjurs Kommune fastsatte regulativ.


Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.


Medlemmernes forpligtigelser og hæftelser i øvrigt

§ 5

For enhver af selskabets forpligtigelser hæfter medlemmerne personligt subsidiært og solidarisk. Medlemmerne hæfter indbyrdes solidarisk i forhold der svarer til medlemmets indskud.


Beløbsstørrelsen beregnes på baggrund af det prisniveau, der er gældende på det tidspunkt et krav gøres gældende ved domstolene.


Ethvert medlem er, når tilslutningsafgiften er betalt, indtrådt i selskabet med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.


Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.


Såfremt et medlem overdrager sin ejendom  er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtiget til at drage omsorg for at den ny ejer ved at underskrive og indsende en ejerskifte erklæring indtræder i medlemmets rettigheder og forpligtigelser over for selskabet.


Det er en betingelse for godkendelsen af ejerskiftet at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.


Selskabet kan overfor nye medlemmer betinge sig en deklaration tinglyst pantstiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.


Udtræden af selskabet

§ 6

Udtræden af selskabet kan kun ske i tilfælde af nedrivning af bebyggelse, ved grundens ophør som selvstændig matrikelnummer eller hvis ejendommens overføres til andet forsyningsområde.


Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer eller overgår til andet forsyningsområde afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen og medlemmet udtræder af selskabet.


Ved udtrædelse af selskabet skal medlemmet indbetale sin andel af den samlede gæld. Der udbetales ikke andel af formuen ved udtrædelse af selskabet.


Levering til ikke medlemmer (købere)

§ 7

Institutioner, som ikke ifølge deres natur ikke kan være medlemmer, eller ejere af enkelte ejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligtige sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægternes bestemmelser, bortset fra bestemmelserne om andelsret og hæftelse.


Det samme gælder distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra Selskabet.


Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne leverancer.


Generalforsamling

§ 8

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.


Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved annoncering i en lokal avis eller ugeblad.


Forslag skal for at kunne behandles på ordinære  generalforsamlinger være opført på dagsordenen og skal derfor være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.


På den ordinære generalforsamling foretages følgende:


1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsen beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Evt. valg af revisorer

7. Behandling af indkomne forslag

8. Eventuelt


Bestyrelsen kan antage en statsautoriseret/registreret revisor til bogføring og udarbejdelse af regnskab. I sådan-ne tilfælde vælges ikke en kritisk revisor, og dagsordenens punkt 6 udgår.


Ekstraordinær generalforsamlinger kan indkaldes af bestyrelsen.


Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når mindst 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.


I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.


De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


Stemmeret og afstemning

§ 9

Hvert medlem har en stemme.


Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere to stemmer ved fuldmagt.


Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.


Købere i henhold til §7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret.


Afgørelser træffes ved simpelt flertal.


Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme berettigede medlemmer er tilstede og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Er en af disse betingelser ikke opfyldt indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte medlemmer.

 

Bestyrelsen

§ 10

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.


Herudover er der hvert år valg af to suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen indtræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.


Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.


Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem eller revisor.


Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.


Bestyrelsen kan til varetagelse af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.


Bestyrelsen har ansvaret for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.


Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild eller anden overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


Tegningsret

§ 11

Selskabet tegnes af formanden med ét bestyrelsesmedlem.


Bestyrelsen kan meddele prokura.


Regnskab

§ 12

Selskabets regnskabsår er fra den  1. januar til den 31. december.


Det årlige overskud der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og hensættelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.


Revision af regnskabet foretages af de (den) på generalforsamlingen valgte revisor, samt en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor. Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

 

Opløsning

§ 13

Opløsning kan kun besluttes såfremt ¾ af stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkninger i forsyningsmulighederne, for eksempel ved fusion med et andet vandværk eller kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.


Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse.


Ikrafttræden

§ 14

Selskabets vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10. december 1970 og sidst ændret på den ekstrordinære generalforsamling den 19. april 2016.


Vedtægterne træder i kraft den 19. april 2016.Ugelbølle Vandværk


Copyright ©  All Rights Reserved